Karnataka Catholic Education Charitable Society

President                            : Bishop Mar Lawrence Mukkuzhy

                                      Vice-President          : Rev. Fr. Mani Velutheduthparambil

                                      Secretary                   : Rev. Fr. Mathew Vettamthadathil

                                      Members                   : Rev. Fr. Devasia Vadakkeveetil

                                                                        : Rev. Fr. Augustine Pottamkulangara

                                                                        : Rev. Fr. Thomas Panachikal

                                                                        : Rev. Fr. Joseph Pampackal

                                                                        : Rev. Sr. Elizabeth S.H.

                                                                        : Mr. Joseph C.P.

                                                                        : Mrs. Lilly Antony