Administrative Tribunal

Rev. Dr. Kuriakose Vettuvazhy 
Rev. Fr. Joseph Mattam
Rev. Fr. Varghese Puthiyedath